• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
img.phpg

Kontakt:

Napíšte nám:

Kontakt

Obec Ipeľské Predmostie vyhlasuje výberové konanie

na funkciu: „ hlavný kontrolór obce Ipeľské Predmostie“

v súlade s § 18a ods. 4 a ods. 8 písm. a) zák. č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia Obecného zastupiteľstva v Ip.Predmostí.

    Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra obce Ipeľské Predmostie zašle alebo odovzdá písomnú žiadosť s predpísanými náležitosťami a prílohami

do 20.11.2017 na adresu : Obec Ipeľské Predmostie č. 133, 991 10

v uzavretej obálke s označením “VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA – “NEOTVÁRAŤ!”

Voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční na najbližšom zasadaní obecného zastupiteľstva.

Požiadavky:

• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie

• súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve

• úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní

• profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície

• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

• znalosť základných noriem samosprávy a účasť na výberovom konaní.

Všeobecné podmienky:

• hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov, je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 2x ročne podáva správu o svojej činnosti

• funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce

• vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

  • pracovný úväzok  je 0,05 na funkciu hlavného kontrolóra obce 

  • platobné podmienky hlavného kontrolóra obce sú stanovené v §18c ods. 1 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Vykonáva kontrolu:

• nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený

• účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade

• príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu

• správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií

• hospodárenie s finančnými prostriedkami

• plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce

• dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce

Preveruje:

• tvorbu a čerpanie rozpočtu obce

• opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

• k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením obecným zastupiteľstvom

• možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií

• výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu

• zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.


Toto webové sídlo www.ipelskepredmostie.sk spravuje Obec Ipeľské Predmostie a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Ipeľské Predmostie

Adresa:
Obecný úrad Ipeľské Predmostie
Obec Ipeľské Predmostie č. 133/1
991 10 p. Veľká Ves nad Ipľom

IČO: 00 319 350

Samosprávny kraj: Banskobystrický kraj
Okres: Veľký Krtíš
Región: Hontiansko-Ipeľský
Počet obyvateľov: 632
Rozloha: 1 384 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1252

Kancelária OcÚ
Tel.: +421 47 48 88 131
E-mail: ipelpred@gmail.com

Kompetencie:
Obec Ipeľské Predmostie je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Úradné hodiny:

Pondelok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Štvrtok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Piatok 7:30 - 12:00 12:30 - 15:30

Stavebný úrad pre obec Ipeľské Predmostie je zriadený vo: Vinici (budova OcÚ)


Technický prevádzkovateľ:

wbx s.r.o.

Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Správy SME: