SlovenskýSlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

História

Stredoveké Ipeľské Predmostie sa v archívnych dokumentoch objavuje od roku 1252 a to pod názvom HYDVEG. Nie je to však rok založenia obce, pretože osídlenie v tejto kultúrnej lokalite je prastaré, doložené od mladšej doby kamennej. V stredoveku obec patrila komitátnemu hradu Hont, stredisku niekdajšej Hontianskej stolice, či Hontianskej župy.

V roku 1252 ju kráľ Belo IV. daroval hontianskemu komesovi (županovi, grófovi) Mykovi. Význam obce vzrástol v 14. storočí, keď sa tu konávali stoličné zhromaždenia, kongregácie hontianskej šľachty.
 


V 15. storočí obec patrila Jurajovi Palócziovi a ostrihomskému arcibiskupstvu.. V starej obecnej pečati sa totiž objavuje postava sv. Vojtecha v podobe biskupa s berlou.
Výber pečatného symbolu si zasluhuje zvláštnu pozornosť. Vieme, že v obci má tradíciu patrocínium Panny Márie. Dnešný kostol je síce postavený až roku 1924, no spomenuté  patrocínium je doložené od roku 1418.
Z toho vyplýva, že obec si do svojej pečate nezvolila cirkevný motív, ale heraldický motív z erbu svojho zemepána – ostrihomského arcibiskupstva, ktorým bola postava sv. Vojtecha Adalberta, arcidiecézneho patróna. Taká je základná charakteristika historického pečatného symbolu obce.
SYMBOLY OBCE

Erb, pečať a vlajka tvoria trojicu základných symbolov obce. S ohľadom na heraldické pravidlá erbovej tvorby, podľa ktorých je potrebné v erbe klásť kov na farbu, či farbu na kov, je vzhľadom na obsahovú náplň erbu najvhodnejšie sfarbenie štít modrý, vo farbe vody, pripomínajúcej rieku Ipeľ, ktorej názov je obsiahnutý v pomenovaní obce, most strieborný, postavu v strieborno – červenom rúchu a so zlatými insígniami.
 

Erb obce Ipeľské Predmostie
Zo spodného okraja modrého štítu vyrastajúci svätý Vojtech v podobe biskupa v striebornej dalmatike a albe v červenom ornáte s palliom a v červenej zlatolemej mitre, držiaci pred sebou pravicou zlatú pravošikmú berlu, ľavicou zlatú knihu, za ním strieborný čierno murovaný priebežný trojoblúkový most s dvoma viditeľnými oblúkmi.
 

Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu, v našej erbovej tvorbe najobvyklejší.
V zmysle heraldickej konvencie je možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou a striebornú bielou, pričom sa však bude vždy popisovať ako zlatá a strieborná.
Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa červená vyjadrí zvislým šrafovaním, modrá vodorovným šrafovaním, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.

Vlajka obce Ipeľské Predmostie
Vlajka obce pozostáva z deviatich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej, modrej, bielej, červenej, bielej, modrej, bielej a žltej.
Pomer strán má 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.


Pečať obce Ipeľské Predmostie

 

 

Pečať je okrúhla, uprostred s obecným symbolom a kruhopisom OBEC IPEĽSKÉ PREDMOSTIE. Priemer je 35 mm, čo je v súlade s domácimi zvyklosťami a predpismi o používaní pečiatok s obecnými symbolmi.

Od spomenutých troch základných symbolov možno odvodiť ďalšie.
Zástava obce Ipeľské Predmostie má podobnú kompozíciu ako obecná vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Od vlajky sa odlišuje tiež tým, že kým vlajka predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa vztyčuje na stožiar pomocou lanka, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo kratším priečnym rahnom (ak ide o koruhvu). Krátka zástava obce Ipeľské Predmostie je tiež pruhová, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je vhodná najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce. Koruhva obce Ipeľské Predmostie predstavuje zvislý typ obecnej zástavy, pri ktorej je textil pripojený k priečnemu rahnu, spolu s ktorým sa vztyčuje na stožiar. Znaková zástava obce Ipeľské Predmostie má podobu takmer štvorca, jej výška sa však v skutočnosti rovná (proporčne) výške erbu a šírka jeho šírke. Erbové znamenie je rozvinuté do celej plochy textilu. Kombinovaná, alebo tiež „veľká“ koruhva obce Ipeľské Predmostie predstavuje spojenie koruhvy so znakovou zástavou, ktorá sa pridáva k priečnemu rahnu do hornej časti zástavy. Štandarda starostu obce Ipeľské Predmostie má medzi ostatnými symbolmi obce osobitné postavenie. Je vlajkou starostu, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Rozdiel je tiež v tom, že kým znaková zástava môže byť zhotovená v mnohých exemplároch, štandarda existuje spravidla len v jednom vyhotovení a býva tiež zhotovená luxusnejšou technikou.

Prezentačné video obce v maďarskom jazyku https://www.youtube.com/watch?v=zr9vhSyOBKQ&t=70s
Prezentačné video obce v slovenskom jazyku https://www.youtube.com/watch?v=akCVM3imIX4